ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием на ученици

Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г., утвърден със Заповед № РД-08-256/18.04.2024 г. на началника на РУО-Плевен

ВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от изпитите по български език и литература и по математика от Национално външно оценяване в VII клас и от изпитите за проверка на способностите ще бъдат обявени до 02 юли 2024 г. в електронната платформа на адрес: https://infopriem.mon.bg

Заявяване за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявления за участие в първо, в трето и в четвърто класиране може да се осъществи по един от следните начини:

 • По електронен път от родителите чрез електронната платформа;
 • В определени от началника на РУО-Плевен училища-центрове, в които ще се приемат документи за участие в класирането, посочени по-долу в съобщението.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

 1. За участие в държавния план -прием, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на РУО-Плевен следните документи:
 • Заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец с подредени желания;
 • Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
 • Удостоверение за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.

При подаване на заявлението в училище-център задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като се изисква подпис в заявлението от ученика и родителя.

 1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
 • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките (по профили и/или по специалности от професии) се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
 • Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните.
 • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от РУО – Плевен, в четири етапа.

 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

В периода от 08 до 10 юли 2024 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии.

До 12 юли 2024 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (оригиналното свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки).

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е в периода 15 – 17 юли 2024 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок, той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран, като не се променят и не се пренареждат желанията.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

 • не са класирани в нито едно училище в областта;
 • са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Записване или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран в периода от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.

Ученик, който е приет по първо желание трябва да се запише, в противен случай губи мястото си.

Когато ученикът е приет по второ или следващо желание има два варианта:

 1. да се запише в училището, където е приет;
 2. да подаде заявление за участие във втори етап на класиране.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. Възможностите в този случай са ученикът да се класира на по-предно свое желание или да остане на мястото си от първи етап на класиране.

Заявлението за участие във второ класиране се подава в училището, в което ученикът е приет на първи етап.

Ученик, който е приет на първи етап и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от класацията.

Ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране, без да подават заявление.

Неприетите ученици на първи етап участват във втория етап на класиране, без да подават заявление.

До 19 юли 2024 г. се обявяват списъците на приетите ученици на втори етап на класиране.

В периода 22 – 24 юли 2024 г., ученици, класирани на втори етап се записват в училището, в което са приети.

В срок до 25 юли 2024 г. се обявява броят на свободните места за трети етап на класиране.

На 26 и на 29 юли 2024 г. се подават документи за участие в трети етап на класиране, като в заявлението кандидатите подреждат желанията си за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В третия етап на класиране участват:

 • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
 • ученици, които не са кандидатствали до момента.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат обявени до 30 юли 2024 г.

Учениците, класирани на трети етап се записват на 31 юли и 01 август 2024 г.

До 02 август 2024 г. се обявяват свободните места за четвърти етап на класиране.

В периода 05 – 06 август 2024 г. се подават заявления за участие в четвърти етап на класиране онлайн или в училището-център, с подредени желания за класиране за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В четвъртия етап на класиране участват:

 • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
 • ученици, които не са кандидатствали до момента.

До 07 август 2024 г. се обявяват резултатите от четвърти етап на класиране.

В периода 08 – 09 август 2024 г. ученици, класирани на четвърти етап се записват в училището, в което са приети.

До 12 август 2024 г. се обявяват свободните места след четвърти етап на класиране.

След 12 август 2024 г. до 10 септември 2024 г. заявленията за попълване на свободните места след четвърти етап се подават до директора на училището, за което ученикът кандидатства. Графикът за приемане на заявления за попълване на свободните места се определя от директора на училището.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

Обявява прием на ученици за учебната 2024/2025 г. по следните професии и специалности:

 

ПГРТО – УСПЕХЪТ КЪМ БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ!

Дневна форма на обучение: след  завършено основно образование.

1. Професия – „Ресторантьор”, Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор“ – с разширено изучаване на английски език

2. Професия „Готвач“, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – с разширено изучаване на английски език

3. Професия „Съдебен служител“, Специалност „Съдебна администрация“ – с разширено изучаване на английски език
Полезна информация
Търсят се съдебни секретари

4. НОВО!!! Професия „Асистент на лекар по дентална медицина“ – с разширено изучаване на английски език

Работно време на комисията за записване на ученици в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, ул. „Цар Самуил” № 2   от 8:00 до 17:30 часа в стая № 109.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023 – 2024 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Подаване на документи за участие в приема на ученици  –  05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17  юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране –  до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –  25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на  класиране 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране07 – 08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16 август 2023 г.
Попълване на заявление до директора на училището за поълване на свободните места след четърти етап на класиране – определя се от директора след16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО – до 14 септември 2023 г. вкл.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Училището работи по национални и международни програми. Летните производствени практики се провеждат  във водещи туристически обекти в Плевен и курортен комплекс “Златни пясъци”.

    ПГРТО разполага с:

 • ­Учебна сграда;
 • Модерно оборудвани кабинети: – за компютърна подготовка; – за езикова подготовка; – за учебно-тренировъчна фирма; – класни стаи
 • Библиотека с богат, разнообразен, тематично комплектован библиотечен фонд;
 • Непрекъснат достъп до Интернет;
 • Училищен павилион с богат асортимент закуски – собствено производство;
 • Модерно медицинско обслужване;
 • Учебно-производствена база „Орион”;
 • Многофункционална зала кетъринг и презентации;
 • Кабинети по сервиране и барманство;
 • Учебни работилници по готварство;
 • Учебни работилници по хлебопроизводство и сладкарство;
 • Високо квалифициран екип от  учители по всички дисциплини;
 • Практически ориентирано професионално образование.

 

Елате при нас, станете част от екипа на ПГРТО!

Рекламен клип Панорама на средното образование

Comments are closed.