ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО – Плевен – иновативно училище

Резултат с изображение за иновативно училище

С гордост Ви съобщаваме, че от учебната 2019/2020г. ПГРТО – Плевен придобива статут на иновативно училище.

 Проектът, който ще реализираме в рамките на следващите две години, е свързан с въвеждането на иновативна образователна среда в две направления:

  • Мултимедиен иновативен център за насърчаване на активно гражданство
  • Внедряване на иновация за повишаване ангажираността на учениците и подобряване на професионалните компетенции по професия Съдебен служител, специалност  Съдебна администрация

Цели на иновацията:

  • развитие у учениците на творческо мислене, екипна работа и сътрудничество, способност за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване, отговорност към собственото образование, емпатия и уважение към другите;
  • натрупване на опит и споделяне добри практики, които формират комуникативни, граждански и обществени компетентности у подрастващите в съответствие с изискванията на модерното образование;
  • осъществяване на междупредметни връзки в учебното съдържание по Български език и литература и Основи на правото, Институции и право на ЕС, История и цивилизации, География и икономика, Философия.

Ще работим за целенасочена промяна в представата за традиционното училище, като го превърнем в място, където учители, ученици и родители са общност и усилията им са насочени към развитие на подрастващите в личности и професионалисти.

Иновацията ще разшири учебната среда извън пределите на класната стая и ще формира позитивна нагласа към изучаваната професия, възпитавайки креативност, умения за общуване и водене на дебати, защитаване на позиция и гледна точка.

Родителите  ще бъдат включени активно в образователния процес чрез  участие в извънучилищни дейности , което ще подпомогне поддържането на добрия микроклимат в училище.