ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Преминаване в ОРЕС

Уважаеми ученици и родители,

         От  4 до 6 октомври 2023 г. обучението на учениците от 8б клас в ПГРТО – Плевен ще се организира изцяло в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.
Обучението ще се провежда чрез електронната платформа MS Teams съгласно утвърденото седмично разписание.