ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект TREE

Micro and Project-based learning for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET schoolsПредлагаме на вашето внимание разработени уроци и методически материали на тема кръгова икономика и опазване на околната среда. Материалите са разработени по проект TREE – Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологично съзнание в училищата за професионално обучение по програма Еразъм +, по който нашето училище ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ е асоцииран партньор. 

Целта на проекта е да повиши пригодността за заетост на учениците от професионалните гимназии в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги накара да осъзнаят проблема с околната среда, като им предоставя умения и знания, свързани с тези теми. Разработените уроци са с фокус върху три направления – пластмаси, дървообработване и хранително-вкусова промишленост.

https://treeproject.eu/bg/homebg/