ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Урок в кантората на частен съдебен изпълнител

На 9 май 2023 година от 12,15 до 13,00 ч. учениците от 11б клас, професия Съдебен служител, специалност Съдебна администрация и техният преподавател госпожа Габриела Григорова участваха в  урок в  кантората на частен съдебен изпълнител. Лектор  бе госпожа Татяна Кирилова – частен съдебен изпълнител. Цел на урока бе формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки. Обяснено им бе придобиването на правоспособността на частен съдебен изпълнител, какви са правата и задълженията му, същността и функциите на камара и регистърна частните съдебни изпълнители.