ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Възстановяване на присъственото обучение от 31 май 2021г.

От 31 май 2021 г. учебният процес за всички ученици от VIII до XI клас ще се осъществява присъствено при спазване на утвърденото седмично разписание за втория срок на учебната 2020/2021 г.

Учебните часове ще бъдат с продължителност 45 минути.