ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

График на учебните занятия до 31 май 2021 г.

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. със Заповед №РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката е определен график на  учебните занятия както следва:

  1. Учебни занятия за учениците в учебна среда:

05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – ІХ, ХІІ клас;

10.05.2021 г. – 14.05.2021 г. – ІХ, ХІ, ХІІ клас;

17.05.2021 г. – 28.05.2021 г. – VІІІ, Х, ХІ клас;

  1. Учебните занятия на учениците от разстояние в електронна среда:

05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – VІІІ, Х, ХІ клас;

10.05.2021 г. – 14.05.2021 г. – VІІІ, Х клас;

17.05.2021 г. – 28.05.2021 г. – ІХ клас;

Обучението в присъствена и електронна среда се провежда на едносменен режим. Начало на учебните занятия – 8.00 часа. Продължителността на учебния час за всички класове в присъствена и електронна среда е 40 минути.

Присъствените занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.