ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Обучение от разстояние в електронна среда от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително

Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-798/ 31.03.2021 г.

      За учениците от I до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Р България, в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

   За учениците от ХII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Р България, в периода от 05.04.2021 г до 07.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.