ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Провеждане на учебните занятия за периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

Учебните занятия за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. ще се провеждат, както следва:

  1. Учебните занятия за учениците в учебна среда:

04.02.2021 г. – 17.02.2021 г. – VІІІ, ХІІ клас;

18.02.2021 г. – 02.03.2021 г. – Х, ХІ клас;

04.03.2021 г. – 17.03.2021 г. – ІХ,  ХІІ клас;

  1. Учебните занятия на учениците от разстояние в електронна среда: 

04.02.2021 г. – 17.02.2021 г. – ІХ, Х, ХІ клас;

18.02.2021 г. – 02.03.2021 г. – VІІІ, ІХ, ХІІ клас;

04.03.2021 г. – 17.03.2021 г. – VІІІ, Х, ХІ клас;

Обучението в присъствена и електронна среда ще се провежда на едносменен режим. Начало на учебните занятия – 8.00 часа. Продължителността на учебния час за всички класове в присъствена и електронна среда е 40 минути.

Присъствените занятията ще се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Желаем на всички успешен и ползотворен Втори учебен срок!

Бъдете здрави!