ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО и Медицински университет – Плевен подписаха договор за сътрудничество

          Нова специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ разкрива  нашата гимназия с прием от учебната 2020/2021 година. Специалността е в професионалното направление „Дентална медицина и зъботехника“ и води до придобиване на трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на чужд език. Асистенти на лекаря по дентална медицина ще подготвя и Медицински университет – Плевен в Медицинския колеж към висшето училище от академичната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „асистент на лекаря по дентална медицина” и имат възможности за реализация в следните структури: лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ; амбулатории за първична или специализирана дентално-медицинска помощ; дентални или медико-дентални центрове. Асистентът на лекаря по дентална медицина подпомага дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период на пациента.

          Общите стратегически цели на Ръководствата на МУ-Плевен и ПГРТО в посока обогатяване на портфолиото от специалности доведоха до подписване на договор за сътрудничество в областта на обучението и научноизследователската дейност. Ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов и Директорът на ПГРТО г-жа Невена Арабаджиева положиха подписи под споразумението за обмен на преподаватели в обучението по новата специалност; предоставяне на високотехнологичната база на висшето училище за обучение на гимназистите; провеждане на съвместни форуми с участието на студенти, ученици, учители и преподаватели; организиране на информационни срещи  и  събития с цел ориентиране на зрелостниците към избор на бакалавърска или магистърска специалност от портфолиото на МУ-Плевен; съвместно участие и обмяна на опит при осъществяването на образователни проекти, на научноизследователски дейности и разработки, както и реализиране на общи научни публикации.

              Професор Томов очерта възможностите за посещения и провеждане на обучения на преподаватели и ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване във високотехнологичната база за обучение на висшето училище – модерните лаборатории в Центъра за компетентност като Лабораторията за 3Д принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за обучение и изследване в среда на виртуална реалност VR 360 градуса; във виртуалните зали със симулатори, в експерименталната операционна зала и 3Д студиото за обучение в Телекомуникационния ендоскопски център. Материално-техническа база за обучение на бъдещите асистенти на лекаря по дентална медицина ще бъде Център „Nano Dental Academy“ в град Плевен, който е най-новият и модерен, високотехнологичен център в областта на  денталната медицина.

           Сътрудничеството ни с МУ – Плевен е стъпка напред по пътя към израстването на ПГРТО на едно ново, по-високо /по-близко до академичното/ ниво на  преподаване и на подготовка на учениците, което ще е залог за успешното развитие и реализация на бъдещите ни възпитаници от специалността „Асистент на лекаря по дентална медицина“ !