ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ВАЖНО за десетокласниците!

Уважаеми десетокласници,

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, ще се извърши по следния начин:

Подаването на заявления за явяване на изпит по желание по чужд език в  X клас и за оценяване на дигитални компетентности в X клас и регистрирането на заявления в софтуерния продукт се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Всеки ученик в Х клас има право да се яви и на двата изпита.

Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

Ред на подаване на заявленията по електронен път:
1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика от следните линкове:

2. Заявлението следва да е попълнено от ученика.
3. Всяко заявление следва да е подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pgrtopleven@abv.bg.

ВАЖНО!

Когато изпращате Вашите заявления до  pgrtopleven@abv.bg,  в полето „Тема“  напишете своите имена /Име, фамилия/ и  клас.

Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в  X клас се извършва в срок до 10 април 2020 година.