ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО – Плевен с одобрен проект за участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

ПГРТО – Плевен  получи одобрение на свой проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеите и галериите, да посетят театрални постановки и концерти, свързани с конкретно учебно съдържание, да се срещнат с музиканти и актьори и с тях също да разговарят за включено в учебниците съдържание. Предвидено е също организирането на конкурси за най-добър урок в музей и за най-добър урок в галерия.

Нашият проект се нарича   УЧЕБНА  ПЛАТФОРМА „РОДОЛЮБИЕ“ –  2019.

Тема : Българската история, културните институции и патриотичното възпитание на подрастващите – неделима част от приоритетните цели на българското образование.

Проектът е съвкупност от иновативни методи  за обучение в часовете по История и цивилизации и други общообразователни дисциплини. Той ще използва  интердисциплинарните  уроци и симулативната  реалност като основни методи на работа и  ще има за цел да засили ролята на културните институции в Плевен, за да ги  превърне  в образователна среда за обучение на учениците в гимназиален курс. Проектът ще превърне часовете по история в  „предмет по родолюбие“ и обществени интереси, като ще има за цел  всеки ученик с помощта на музейните експонати, сбирки и колекции да опознае, интерпретира и анализира историческите данни, личности и събития.Ще включва и теми, представящи различните етноси и фолклорни групи в България, традиции и обичаи. Имаме желание всички български празници да бъдат отбелязвани по подобаващ и интересен начин в различните отдели на РИМ – Плевен. Ще създадем своя Учебна платформа с видео-уроци, презентации, интервюта, разработки, реферати, проучвания, постери, снимки, които ще бъдат Учебен фонд, а той ще се превърне в  помагало за споделяне на добри практики.

Основна дейност:

  • Интердисциплинарни  уроци с активното участие на учениците, в които преподавателят е медиатор.
  • Честване на българските и европейски  празници  в РИМ – Плевен
  • „Панорама на българския фолклор и традиции“ – възстановка на български традиции и ритуали
  • Изложби – постери, снимки,  научни и тематични проучвания
  • Конкурси –  ученическо есе, стихотворение, разказ
  • Тематични музейни турове и презентации
  • Литературни четения
  • Срещи с културни дейци на град  Плевен
  • Посещение на театрални постановки в ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен