ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Родителски срещи

ПОКАНА

 до всички родители на учениците от ПГРТО – Плевен

                                             Уважаеми родители,

                          Каним Ви на родителски срещи за избор на представители от всяка една паралелка за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГРТО – Плевен.

       Срещите ще се проведат, както следва:

  1. VIII клас, IX клас и XI клас  – на 29.11.2016 г. от 17:30 часа
  2. X клас и  XII клас – на 30.11.2016 г. от 17:30 часа

Родителските срещи са със следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища на МОН.

2. Излъчване на  представител на паралелката за събранието на родителите, на което ще бъде избран Общественият съвет на училището.

3. Успех и дисциплина на учениците – среща с преподавателите по учебните предмети.

4. Организационни въпроси.

За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

В събранието на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик от всяка паралелка.

     Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания  „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към           детските градини и училищата“ – глава трета.