ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Стипендии за първия срок на учебната 2014/2015 година