ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

site-logosite-logosite-logo

 

Проектът BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността му е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането им е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова
компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

ПГРТО – Плевен участва в проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г. по Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)”. Целта на дейностите е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Сформирани са два клуба:
1. Клуб „Безопасно използване на дигитални умения“
2. Клуб „Автобиография на Дигиталните умения“

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

Учебна 2020/2021 година

И през новата учебна година нашата гимназия продължава  работата по проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“. Сформирани са 2 групи „Ключови дигитални познания – реалност и бъдеще“.

Заповед на Министъра на образованието и науката

Информация за проекта

Обща информация за проекта

Платформа на проекта

Правила за изпълнение на Дейност 6

Проект „Образование за утрешния ден“ – 2021/2022 учебна година

Проект „Образование за утрешния ден“ – 2023/2024 учебна година

 

Comments are closed.