ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Очакван резултат:

• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

През учебната 2020-2021 година в ПГРТО – Плевен са сформирани следните ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ :

Подготовка за НВО по БЕЛ в Х клас – 8 ученици, 60 учебни часа. Ръководител: Ивелина Генова

Подготовка за НВО по математика за Х клас – 8 ученици, 60 учебни часа. Ръководител: Марияна Димитрова

Матура по Български език и литература – лесна и успешна – ХІІ клас – 8 ученици, 60 учебни часа. Ръководител: Марияна Ташева

Матура по География и икономика – лесна и успешна – ХІІ клас – 8 ученици, 60 учебни часа. Ръководител: Искра Иванова

Матура по Биология и здравно образование – лесна и успешна – ХІІ клас – 8 ученици, 60 учебни часа. Ръководител: Диляна Петков

Повече за проекта може да прочетете на : https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Comments are closed.