ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Информация за проекта

  1. Визуализация на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  2. Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  и заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и приложения.   Заповед с приложение за утвърждаване на списък с училища по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Уважаеми родители и ученици,

ПГРТО – Плевен  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на този проект са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Comments are closed.