ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2021/2022 година

Анализ и стратегия  за развитието на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен за периода 2021-2025 година

ПЛАН  за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на приоритетите в стратегията

План за квалификация на педагогическите специалисти в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  –  Плевен учебна 2021/2022 година

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  учебна 2021/2022 година

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

Мерки за повишаване на качеството на образованието в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  –  Плевен през учебната 2021/2022 година

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство,т ърговия и обслужване  –  Плевен 2021/2022 учебна година

Календар  за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство,търговия и обслужване  –  Плевен за учебната 2021/2022 година

План-програма за действие 2021/2022 година за безопасност на движението по пътищата

План на Комисията за безопасни и хигиенни условия на труд учебна 2021/2022 година

СПОРТЕН   КАЛЕНДАР

План на Училищната комисията по безопасност на движението по пътищата

План на Комисията по спортна дейност в ПГРТО – Плевен – 2021/2022 учебна година

План на Комисията по колегиална етика  за учебната 2021/2022 година

Механизъм за намаляване броя на отпадналите ученици в ПГРТО – Плевен за учебната 2021/2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците – учебна 2021/2022 година
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи – учебна 2021/2022 година

Организация на учебния ден в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен – учебна 2021/2022 година

Седмично разписание 

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2021 – 2022 година първи срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2021 – 2022 година втори срок

График за консултациите на учителите за първи срок на учебната 2021– 2022 година

График за консултациите на учителите за втори срок на учебната 2021– 2022 година

График за провеждане на класните и контролните работи през първия срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на класните и контролните работи през втория срок на учебната 2021/2022 г.

Училищни учебни планове8а Кетъринг, 8а Асистент на лекар по дентална медицина, 8б Готвач, 8б Работник в ЗХР, 9а Кетъринг, 9а Готвач, 9б Съдебна администрация, 9б Асистент на лекар по дентална медицина, 10а Кетъринг, 10б Готвач, 10б Съдебна администрация, 11а Кетъринг, 11б Готвач, 11б Съдебна администрация, 12а Кетъринг, 12б Готвач.

График за провеждане на поправителни изпити с ученици в дневна форма на обучение през юлска сесия за учебната 2021/2022 година

Comments are closed.