ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Изнесен урок в адвокатска кантора

          На 3 май 2022 година от 11,00 до 11,45 ч. учениците от 11б клас, професия Съдебен служител, специалност Съдебна администрация и техният преподавател госпожа Габриела Григорова присъстваха на изнесен урок в адвокатска кантора. Лектор  бе адвокат Ваня Савова. Цел на урока бе формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки. Бъдещите съдебни служители научиха какви са правата и задълженията на адвоката, каква е спецификата при упражняването на адвокатската професия, какви са отношенията с клиентите и отношенията със съда и др.

Comments are closed.