ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НВО, ДЗИ, ДИ за ПК


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година

Горните модели на НВО са публикувани на 29.09.2021 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г.

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на МОН за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 година и на графици на дейности
съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година
Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.

 

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2022 – Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2022 г. /срок за подаване 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г. /

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия май-юни през учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката,

от 03 до 18 февруари 2022 година се подават на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2021/2022 година.

Подаването на заявления се осъществява в рамките на работното време в училищата или в РУО – Плевен (в случаите, когато е изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование или за лица, които са се обучавали, или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави).

    Заявленията са по образец и се предоставят от определените лица в училище, респ. в РУО – Плевен (стая № 329).

 

http://zamatura.eu/

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Документи по организацията на ПОО

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, както следва:

– вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

– вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

– вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Comments are closed.