ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НВО, ДЗИ, ДИ за ПК


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година

Горните модели на НВО са публикувани на 29.09.2021 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г.

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на МОН за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 година и на графици на дейности
съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година
Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.

 

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2021 – Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2021 г. /срок за подаване 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г. /

Ред на подаване на заявлението по електронен път и получаване на служебна бележка:
1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от следния линк: Заявление.
2. Заявлението следва да е попълнено от зрелостника.
3. Заявлението се подписва, сканира и изпраща от зрелостника на електронната поща на училището –  pgrtopleven@abv.bg.
4. Получаване на служебна бележка – на място в училището.

Държавни зрелостни изпити
/2020-2021 учебна година/

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020-2021 г.

 Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 01.03.2021 г. –
19.03.2021 г
Допускане до ДЗИ до 18.05.2020 г.
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.
Оценяване на изпитните работи 22.05.2021 г. –
06.06.2021 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно
образование
до 22.06.2021 г

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ – 2021 година

Сесия май-юни

Български  език и  литература – 19.05.2021 година начало 8,00 часа.

Втори държавен зрелостен изпит  –  21.05.2021 г. начало 8,00 часа.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 26 май – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –
02 септември 2021 г.

http://zamatura.eu/

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Документи по организацията на ПОО

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. – ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, критерии и срокове за актуализирането му (публ. 13.12.2019 г.)

Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., …. и изм. и доп. със Заповед РД 09-2973 от 28.11.2019 г. (публ. 02.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 30.08.2019 г.)

  • НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
    за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Comments are closed.