ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НВО, ДЗИ, ДИ за ПК

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година

Дати за провеждане на НВО в X клас през учебната 2022/2023 година

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

Писмена част:

  • за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
  • за ниво А2, начало 11,30 часа
    РД09-4065/ 30.08.
  • за ниво А1, начало 12,00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Моделите са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката на 14. 09. 2022 г.

 

 

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити 2023 г.

  • Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Дати за подаване на заявления: Съгласно изискванията на заповед №РД 09-4063/30.08.2022 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 06 до 21.02.2023 г. 

УКАЗАНИЯ ЗА XII КЛАС, ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА И ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Обявяването на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, зали и издаването на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити е до 18.05.2023 г. До тази дата (вкл.) всеки ученик трябва да е взел своята служебна бележка и да е запознат с мястото, на което ще се яви на ДЗИ.

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 08:00 ч., като задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.

По време на държавния зрелостен изпит всеки ученик може да носи само линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма.

Инструктаж за зрелостника!

Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 09.06.2023 г.

Изпитните сесии са две – майска (редовна) и септемврийска (24 и 25 август 2023 г.). При получена слаба оценка на зрелостен изпит ученикът има право да се явява неограничен брой пъти. Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката.

Общият успех на дипломата за средно образование се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ (двете оценки – по БЕЛ и по избрания предмет), успех от ЗП (задължителните предмети, изучавани в 11 и 12 клас – ЗУЧ) и успех от ПП (профилирани и непрофилирани – ИУЧ, ФУЧ).

При успешно завършен 12 клас и при успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование.

В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап. Това удостоверение не позволява кандидатстване във ВУЗ, но служи при започване на работа.
ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ДЗИ 2023
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2022/2023 г..
НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ
НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЗИ

Примерни задачи за ДЗИ за учебната 2022/2023 година

ЗА МАТУРИТЕ –  актуална информация и примерни изпитни варианти

http://www.zamatura.eu/ –  архив на примерни изпитни варианти

Справочни таблици по литература за матура

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2022 – Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2022 г. /срок за подаване 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г. /

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия май-юни през учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката,

от 03 до 18 февруари 2022 година се подават на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2021/2022 година.

Подаването на заявления се осъществява в рамките на работното време в училищата или в РУО – Плевен (в случаите, когато е изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование или за лица, които са се обучавали, или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави).

    Заявленията са по образец и се предоставят от определените лица в училище, респ. в РУО – Плевен (стая № 329).

 

http://zamatura.eu/

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Документи по организацията на ПОО

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, както следва:

– вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

– вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

– вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Comments are closed.