ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ученически практики- Фаза 1 Учебна 2017/2018 година

Със заповед № РД09-1791/08.11.2016 на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.006 -0001 „Ученически практики – фаза1“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“.

Бюджетът на проекта е 10 000 000,00 лева.

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  1. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл.  учебни компании, чрез дейности за информиране и въвеждане в професията, за формиране на начални професионални умения, предприемачески умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация;
  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална работна среда,  вкл. конференции публични събития, форуми касаещи училището и бизнеса;
  2. Организация на обучението  на място от страна на училището;
  3. Провеждане на практиката в реална работна среда и удостоверяване на резултатите.
  4. Развитие, поддържане и интеграция на софтуерен продукт за реализацията на ученическите практики.
  5. Качествен анализ на резултатите от проведените практики.

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната му страница upraktiki.mon.bg

И ПГРТО – Плевен се включи в проекта за учебната 2017/2018 година с 30 ученици от 10-ти и 11-ти клас от професиите „Готвач“  и „Ресторантьор“. Те са разпределени в 6 обекта в град Плевен: закусвалня „Мистър Кук“, ресторант „Кооператор“, пицария „Кантоната“, ресторант „Златната скара“, ресторант „Двете сърнета“ и ресторант „Туристически дом“. За учениците се грижат трима наблюдаващи учители. За времето от 26.03.2018 г. до края на месец юни всеки един участник в проекта ще заработи 240 часа в съответното заведение за хранене, за което ще получи и парично възнаграждение, според условията на проекта.

Comments are closed.