ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2020/2021 година

Училищни учебни планове и приложения към тях за учебната 2020/2021 година

Правилник за дейността на ПГРТО – Плевен за учебната 2020/2021 година
Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020/2021 година
АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГРТО – Плевен за учебната 2020/2021 година
Форми на обучение в ПГРТО – Плевен за учебната 2020/2021 г.
Годишен план за дейността на ПГРТО – Плевен за учебната 2020/2021 година
ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ И ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ НА ТРУД за учебната 2020/2021 година
Календар за дейността на ПГРТО – Плевен за учебната 2020/2021 година
Спортен календар за учебната 2020/2021 година
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021 ГОДИНА
План за квалификация на педагогическите специалисти в ПГРТО  –  Плевен за учебната 2020/2021 година
План на Комисията по колегиална етика в ПГРТО  –  Плевен за учебната 2020/2021 година
План на Комисията по безопасност на движението по пътищата в ПГРТО  –  Плевен за учебната 2020/2021 година
План на Комисията по спортна дейност в ПГРТО  –  Плевен за учебната 2020/2021 година
Механизъм за намаляване броя на отпадналите ученици в ПГРТО  –  Плевен за учебната 2020/2021 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците за учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

ГРАФИК за провеждане на класните и контролните работи  през  ПЪРВИЯ  срок на учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК  за консултациите на учителите през ПЪРВИЯ  срок на  учебната  2020/2021 г.

ГРАФИК за консултиране на родители и учители и водене на училищната документация от класните ръководители през ПЪРВИЯ  срок на  учебната  2020/2021 г.

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение 
Достъп до обществена информация – Правила за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация

Длъжностно лице за защита на данните в ПГРТО – Плевен – Вътрешни правила за защита на личните данни в ПГРТО – Плевен
Организация на учебния ден
Седмично разписание – Първи срок за  учебната 2020/2021 г.
Седмично разписание – Втори срок
Разписание на учебните часове за учебната 2020/2021 година
Разпределение на часовете по РПП

Разпределение на часовете по ЗИП

График  за провеждане на изпити с ученици  самостоятелна  форма на обучение януарска сесия  за учебната  2020/2021 година

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от класните ръководители – Втори срок

ГРАФИК  за консултациите на учителите през Втория  срок на  учебната  2020/2021 г.

ГРАФИК за провеждане на класните и контролните работи  през  Втория  срок на учебната 2020/2021 г.

ПРОТОКОЛ № 5/13.01.2021 r. от проведено заседание на ПС

 

Comments are closed.