ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2019/2020 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през 2019 година

Учебни планове и програми :
VIII кл – „Работник в заведенията за хранене и развлечения“;  „Готвач“/ с разширено  изучаване на чужд език/;      „Кетъринг”/ с разширено изучаване на чужд език/;   „Съдебен служител“/ с разширено изучаване на чужд език/
IX кл. – „Работник в заведенията за хранене и развлечения“с разширено изучаване на чужд език; „Работник в заведенията за хранене и развлечения“/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/;
„Готвач“/ с разширено  изучаване на чужд език/;   „Кетъринг”/ с разширено изучаване на чужд език/; „Съдебен служител“/ с разширено изучаване на чужд език/
Х кл. – „Готвач“/ без разширено и без интензивно изучаване на чужд език/;  „Кетъринг”/ с разширено изучаване на чужд език/;  
ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  УЧИЛИЩНИ  УЧЕБНИ  ПЛАНОВЕ
Форми на обучение в ПГРТО – Плевен за учебната 2019/2020 г.
Учебници и учебни помагала
Достъп до обществена информация – Правила за достъп до обществена информация
Длъжностно лице за защита на данните в ПГРТО – Плевен – Вътрешни правила за защита на личните данни в ПГРТО – Плевен
АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
План за изпълнение на стратегията за развитието на ПГРТО – Плевен за учебната 2019/2020 година
Правилник за дейността на ПГРТО
Годишен план за дейността на ПГРТО – Плевен
Календар за дейността на ПГРТО
Спортен календар
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за намаляване броя на отпадналите ученици

Програма за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГРТО – Плевен

ГРАФИК за провеждане на класните и контролните работи  през  ПЪРВИЯ  срок на учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК  за консултациите на учителите през ПЪРВИЯ  срок на  учебната  2019/2020 г.

ГРАФИК за консултиране на родители и учители и водене на училищната документация от класните ръководители през ПЪРВИЯ  срок на  учебната  2019/2020 г.

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение 

График  за провеждане на изпити с ученици  самостоятелна  форма на обучение януарска сесия  за учебната  2019/2020 година

ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – IХ-ХІІ клас. – Първи срок      Втори срок
ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – VІІI клас. – Първи срок      Втори срок
Организация на учебния ден
Седмично разписание  и  Дневен режим за Първи срок на  учебната 2018/2019 г.
Седмично разписание  и  Дневен режим за Втори срок на  учебната 2018/2019 г.
Разписание на учебните часове за учебната 2019/2020 година

Разпределение на часовете по ЗИП

ГРАФИК за провеждане на класните и контролните работи  през  ВТОРИЯ  срок на учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК  за консултациите на учителите през ВТОРИЯ  срок на  учебната  2019/2020 г.

ГРАФИК за консултиране на родители и учители и водене на училищната документация от класните ръководители през ВТОРИЯ  срок на  учебната  2019/2020 г.

 

 

Comments are closed.