ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Клас без цигарен дим – I

,,ПО ПЪТЯ НА ЖИВОТА БЕЗ ЦИГАРЕН ДИМ”

Учебна 2008 / 2009г.

Резултати от проекта:

 1. Изграждане на ,,Общество на непушачите” в ПГРТО – Плевен, което да работи по превенция срещу тютюнопушенето сред подрастващите в рамките на училищната общност  по предварително съгласувана програма.
 2. Трайно залягане на идеята за ,,УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ” и провеждане на периодични училищни инициативи с цел намаляване  на броя зависими ученици  в ПГРТО.
 3. Активна работа със сродни училища, работещи по проекта в рамките на град Плевен  и взаимстване на опит и идеи.
 4. Непосредствено приобщаване на новопостъпилите ученици от 9-те класове към общността с цел превенция от зависимост.

 Устойчиво въздействие на проекта във времето:

 1. Намаляване на броя зависими ученици от тютюнопушенето в рамките на училищната общност.
 2. Залагане на идейна програма в училището и по класове в рамките на Училищния парламент, целяща ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМА ТЮТЮНОПУШЕНЕ.
 3. Изграждане на   Общество на  непушачите в ПГРТО – Плевен, което с примера си да привлича  и приобщава нови членове.
 4. Изграждане на здравна култура и самосъзнание на непушачи при подрастващите,чрез мероприятия и инициативи в рамките на ПГРТО-  гр.Плевен
 5. Увеличаване на спортните инициативи и заетост в извънкласната дейност.
 6. Създаване на кабинет по Здравно образование в ПГРТО, където по класове да се разисква проблема и да бъде въведено обучение по системата ,,ученици обучават  ученици”.
 7. Работа с психолог в случаите на остра никотинова зависимост.

Comments are closed.