ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Профил на купувача

КЪМ  НОВИЯ  ПРОФИЛ  НА  КУПУВАЧА

ОБЯВА ЗА  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД ЗА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ

„Доставка  на  оборудване/обзавеждане  за  обновяване  на  регионалната  образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен” във връзка с  проект BG16RFOP001- 3.002-0007-C06  „Обновяване  и  модернизация  на  регионалната  образователна инфраструктура  чрез  подобряване  на  материално-техническата  база  на  14  държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен“, по процедура BG16RFOP001-3.002 «Подкрепа за професионалните училища в Република България», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,

вписана в Регистъра на обществените поръчки с № 01356-2023-0001 и във връзка с електронна преписка в профила на купувача на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен: https://app.eop.bg/buyer/20665.

 

Comments are closed.