ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Открит урок в нотариална кантора

           На 28 март  2023 година от 11,30 ч. ученици от 11б клас, професия Съдебен служител, специалност Съдебна администрация и техният преподавател госпожа Габриела Григорова участваха в открит урок в нотариална кантора. Лектор  бе нотариус Пламенка Халачева. Цел на урока бе формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки. Обяснено им бе придобиването на правоспособността на нотариуса, какви са правата и задълженията му, същността и функциите на нотариалната камара, нотариалните регистри и книги.