ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Стартира проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”, финансиран от ОП НОИР

През месец декември 2021 год. ПГРТО – Плевен започна реализацията на мащабен проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Линк към страницата на проекта в МОН 

                      На 19.02.2022г. стартира участието на ученици от 10б клас, професия„Готвач“ в провеждането на практическо обучение по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), с набюдаващ учител госпожа Венета Боянова в ресторант „Балкан“ на хотел „Балкан“.

              Основната цел на проекта е подобряване на качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешната реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реални условия подпомагат учениците за успешното реализиране в областта на ресторантьорството.

                 Изказваме благодарност на наставниците Венислава Райкова – управител на ресторант „Балкан“ и Венцислав Петков – главен готвач.