ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Преустановяване на присъствените учебни занятия на учениците от VІІІ до ХІІ клас

Заповед № РД-01-90/10.03.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Плевен и Решение на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус от 10.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М

Преустановяване на присъствените учебни занятия на учениците от VІІІ до ХІІ клас, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на  COVID-19.

Обучението на учениците ще се провежда от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ по утвърденото седмично разписание с учебни часове по 40 минути.

 

Заповед на Министъра на образованието и науката