ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици, родители и учители,

На основание  Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката с цел опазване на живота и здравето на ученици, педагогически специалисти, служители и техните семейства, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на  COVID-19 в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас ще се провежда от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

Обучението да се осъществява по седмично разписание с учебни часове по 40 минути.

Разписание на учебни часове за ОРЕС:

1 час 8.00 – 8.40

Голямо междучасие

2 час 9.00 – 9.40

3 час 9.50 – 10.30

4 час 10.40 – 11.20

5 час 11.30 – 12.10

6 час 12.20 – 13.00

7 час 13.10 – 13.50

8 час 14.00 – 14.40

Междучасието след първия учебен час е с продължителност 20 минути, а всички останали междучасия – 10 минути.