ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Заключителна конференция по проект „Учене в толерантност”

На 18 и 19 март 2015 година в  хотел „Свети Спас” във Велинград  се проведе заключителната конференция по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Датския институт по правата на човека, на която присъства директорът на ПГРТО – Плевен, госпожа Невена Арабаджиева. Проектът се се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, BG051PO001-7.0.02 Без граници – Компонент 2.

На 18 март 2015 г. форумът бе открит с поздравителен адрес от Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието, в който бе подчертано огромното значение на толерантността в днешното българско общество. Приветствия  поднесоха Негово Превъзходителство г-н Кристиан Кьонигсфелдт, посланик на Кралство Дания и г-жа Таня Радочай – директор на УНЦЕФ за България.  

Директорът на ЦОИДУЕМ, г-жа Лиляна Ковачева, представи постигнатите резултати по проекта. Г-жа Сине Андерсън, Датски институт по правата на човека,  сподели впечатления от изпълнените дейности и постигнатото по проекта.

Аудиторията бе запозната с осъщественото по проекта изследване на Агенция за социални услуги и пазарни проучвания „Маркет Линкс“:  „Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в държавните училища към МОН – второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, оценка на нуждите от обучение на учителите, с оглед на необходимостта от изграждане на толерантна среда в училище“.

Представен бе и наръчник „Учене в толерантност“, предназначен за учители, педагогически съветници, училищни педагози, директори, началници и експерти от РИО на МОН.

На 19 март 2015 г. учители и педагози, взели участие в обменното посещение в Дания, споделиха  как са приложили в своите училища на практика видяното и наученото. Бяха проведени интересни дискусии и обсъдени важни въпроси като например – как „уроците по толерантност” по проекта да се трансформират в устойчиви образователни политики.

ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен се включи активно във всички дейности по проекта.

Информация за самия проект:

Цел на проекта: създаване на  по-толерантна среда в училище, което ще доведе до подходящ социално-психологически климат и подобрен достъп до качествено образование.

Целева група: директори, педагогически съветници, училищни психолози и учители от държавните училища към МОН –    второстепенни разпоредители на бюджетни кредити;  началници и експерти на 28 РИО на МОН.

Дейности: провеждане на модулни обучения на учители, педагогически съветници, училищни педагози, директори, началници и експерти от РИО на МОН; обмяна на опит и споделяне на добри практики между педагози от България и Кралство Дания; изготвяне на наръчник „Учене в толерантност” (на електронен носител) – на български и на английски език; създаване на интернет – сайт с форум, който ще продължи да съществува и след приключването на проекта; провеждане на начална пресконференция; провеждане на заключителна национална конференция, целяща представяне и разпространяване на постигнатите резултати.

Стойност на проекта:

967 822, 36 лева, от които 822 649,01 лева (85%)  принос на Европейски социален фонд на Европейския съюз и 145 173,35 (15%) национално съфинансиране.

Период на изпълнение:

01.05.2013 г. – 30.04.2015 г.

Участници и гости:

Представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, УНИЦЕФ – България, Посолство на Дания в България, Министерство на културата, Национален съвет за сътрудничество  по етническите и интеграционните въпроси, Столична община, Комисия за защита от дискриминация, Държавна агенция за закрила на детето, държавни училища към МОН, Асоциация „Родители“, Национална мрежа на децата и други НПО, родители, настойници, медии и т.н.