ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен

към 30 юни 2014 година

І. Бюджет 2014 г. е планиран, както следва:

Приходна част

1. Собствени приходи от наем  са планирани съобразно сключения договор за наем с  „Инфонет компютри” ООД – гр. Плевен.

Приходите  от  учебно производство заемат 67 % от планираните собствени приходи за 2014 година.

2. Планираният размер на субсидията от финансиращия орган –  МОН гр.София е съобразно средствата по формула за 2014 г., както и определените добавки за подобряване на МТБ и за извънкласна  дейност. Субсидията е разчетена на база 441 брой ученици към 1 януари 2014 г.

Разходна част

Разходната част е планирана, съобразно приходната част.

Планирани са необходимите средства за заплати, осигурителни вноски, а останалите средства са отразени , като план за издръжка.

В Бюджет 2014 г. са предвидени 3 % за диференцирано заплащане на педагогическия персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на целия персонал.

Разходите за стипендии за 2014 г. по план са в размер на 30402 лв. Субсидията е според броя на учениците дневна форма на обучение без осми клас.

ІІ. Изпълнение на Делегирания бюджет за второто тримесечие на  2014г.

Показатели  План 2014       / в лв. /   План /в лв./                 второ тримесечие 2014 г.          Отчет второ тримесечие 2014 г./ в лв./(+ -) Разлика         / в лв./(+ -)
І. Собствени приходи(без данък върху приходите) 43000 21500 23131 1631
В т.ч.1.   продукция, услуги2.   наеми

3.   други приходи            /застр.обещетение /

2900014000 145007000 160856826

220

1585-174

220

  ІІ. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане остатък от финансиране по евр.проекти                     -1069      -1069
ІІІ. Субсидия 648869 324434 308238 -16196
Всичко приходна част 691869 345934 330300 -15634
  ІV. Разходи

  1. Заплати
  2. Др.възнаграждения
  3. Осигурителни вноски
  4. Издръжка
  5. Стипендии

6.   Платени общ.данъци

45788021680

100366

78041

30402

3500

22894010840

50184

39020

15200

1750

2224237189

48493

30966

19540

1689

-6517-3651

-1691

-8054

4340

-61

Всичко разходна част 691869 345934 330300 -15634

 

III. Анализ

Към 30 юни 2014 г. по отчет в ПГРТО гр. Плевен се обучават 441 ученици / в т.ч. ученици по направления и професии: производство и преработка – 29бр., стопанско управление и администрация – 32 бр., услуги за личността – 304 бр., задочна форма на обучение – 56 бр. и ученици със самостоятелна форма – 20   бр./

Изпълнението на плана за собствените приходи е, както следва:

приходи от учебно производство и услуги– 16085 лв.

приходи от наеми – 6826 лв.

други неданъчни приходи/от застрахователни обещетения на ДМА / – 220 лв.

В края на отчетния период ПГРТО гр.Плевен няма несъбрани приходи от наеми.

Актуалният лимит от средства на разпореждане на  ПГРТО  е в размер на 261533 лв. Усвоеният лимит възлиза на  229713 лв. Неусвоените средства са в размер на 31820 лв.Разходната част на бюджета възлиза на 330300 лв., от които: 222423 лв. за работни заплати, 4964 лв. за СБКО, 307 лв. за  възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения, 1918 лв. за  парични обещетения за временна неработоспособност, 48493 лв. за осигурителни вноски /ДОО, Здравно осигуряване, Учителски пенсионен фонд и Допълнително, задължително осигуряване от работодателя /, 30966 лв. за издръжка, 1689 лв. за държавни и общински данъци, такси  и 19540  лв. за стипендии.

Изпълнението на разходите за издръжка на гимназията включват: вода, горива и енергия – 12501 лв.,материали – 2320 лв.,учебни разходи  – 9437 лв.,др.разходи / посещение на театр.постановка / -500 лв.,командировки в страната –   1157 лв.,  застраховки състезатели – 71 лв., пътни разходи на учители – 996 лв., външни услуги –  3984 лв.

За първото шестмесечие на  2014 г. са изплатени месечни и еднократни целеви стипендии на обща стойност 832 лв., месечни стипендии за постигнати образователни резултати – 3325 лв., месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 8453 лв., месечни стипендии за ученици с трайни увреждания и ученици без един и двама родители – 6560 лв.,еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, извънучилищната и извънкласната дейност в края на втория срок на учебната 2013/2014 г.-370 лв.

Гимназията има невъзстановени разходи за консумативи от наемател на стойност 940 лв.

Структурата на разходната  част на касовото изпълнение на  Бюджет 2014 г.за първите шест месеца на 2014 г.  е, както следва:

 

Заплати –                                      67,34 %

СБКО и др.възнаграждения –     2,18%

Осигурителни вноски –             14,68 %

Издръжка –                                   9,38 %

Стипендии –                                 5,91 %

Държ.данъци и общ.такси –        0,51 %

За полугодието на 2014 г. средната месечна  брутна щатна работна заплата за педагогическия персонал в размер на   768   лв., на непедагогическия –   529   лв., а на целия персонал –   704   лв.

От получените финансови средства в размер на 7812 лв.по оперативна програма „ Да направим училището привлекателно за младите хора – училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – Успех ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз са изразходени 6979 лв. Направените разходи са  за: работни заплати-2346 лв, осигуровки-514 лв.,  учебни разходи- 149 лв.,  канцеларски материали – 265 лв.,  други материали – 3289 лв. ,зареждане на тонер касета – 99 лв.,  др.външни услуги/изваждане на цифрови снимки/ – 317 лв.

През  2014 г. гимназията продължава участието си в проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” –„Ученически практики”и „Нова възможност за моето бъдеще”. За отчетния период по  проект „Ученически практики” са усвоени финансови средства в размер на 39196 лв., от които за работни заплатипо трудови правоотношения – 5248 лв, за работни заплатипо извънтрудови правоотношения – 7216 лв. , за осигурителни вноски – 1590 лв.,  за стипендии – 24600 лв.

По проект „Нова възможност за моето бъдеще” не са получени финансови средства.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз са получени 297 лв. С тях са покрити разходите за заплати по проекта за 2013 г.

Преходният остатък от бюджет 2013 г.в размер на 12459 в т. число от : стипендии – 3526 лв., транспортни разходи учители – 336 лв., средства по ПМС 239/2013 г. – 4384 лв., по ПМС 129 за спорт – 266 лв и остатък от средства по формула – 3947 лв., получен през второто тримесечие на 2014 г. Тези средства са получени през месец април.

С уважение,

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА

Директор на ПГРТО – Плевен