ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект „Нова възможност за моето бъдеще“

В годината на своя 50-годишен юбилей ПГРТО-Плевен започва работа по още един проект – „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е да се създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, включително на работното място, у дома и т.н.

Тази програма е за хора, които са научили професията на работното си място или у дома, както и за такива, които са придобили нови умения – например компютърни или работа по програми. Тя им дава възможност да ги узаконят.

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

 • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам и повишаване на  конкурентноспособността на пазара на труда.
 • Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея.
 • Подобряване на процеса по подбор на персонала.
 • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване.
 • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда.
 • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.

Професиите и специалностите, по които ПГРТО ще извършва валидиране на знанията, са:

 • Професия “Ресторантьор” , специалност „Кетъринг“
 • Професия “Ресторантьор” , специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“
 •  Професия “Готвач” , специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“
 • Професия “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост” , специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“
 • Професия “Хлебар-сладкар”, специалност “Декорация на сладкарски изделия”
 • Професия “Хлебар-сладкар”, специалност “Производство на сладкарски изделия”
 • Професия “Продавач – консултант”, специалност “Продавач – консултант
 • Професия “Икономист”, специалност “Търговия”
 • Професия “Икономист”, специалност “Икономика и мениджмънт”

За повече информация позвънете на тел. 064/ 82 71 95