ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

На вниманието на всички кандидат-студенти

Утвърждаване на изменение и допълнение на Правилника за приемане на студенти в УХТ – Пловдив за учебната 2013/2014 г.

/Решение на Академичен съвет на УХТ с Протокол № 17/26.04.2013 г./ – шансовете са на страната на тези, които се представят много добре на държавните изпити!!!