ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Участие в Регионална инициатива на РУО – Плевен

Във връзка с изпълнение на дейности по Годишен план на РУО – Плевен за учебната 2020/2021 година бе организирана инициатива  „Училищни политики и мерки за намаляване отсъствията на  учениците и задържането им в училище“.  На 11 декември 2020 г. се проведе онлайн среща в електронна среда, по време на която бяха представени 26 добри практики на екипи от педагогически специалисти от различни училища в област Плевен. Участниците  бяха поздравени лично от Началника на Регионално управление на образованието-Плевен – г-жа Тотева.

ПГРТО – Плевен представи свои добри педагогически практики в трите тематични направления:

Тематично направление: Прилагане на иновативен подход за формиране на ключови компетентности.

Тема на практиката: ПГРТО – Плевен – иновативен център за развитие на ключови компетентности.

Тематично направление: Активно партньорство и сътрудничество между училището, родителската общност и заинтересованите институции-фактор за формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на ученика като индивидуалност и член на обществото.

Тема на практиката:  Психологическото консултиране и  индивидуалният подход при работа с родители и ученици за изграждане на позитивна учебна среда.

Мото: „С ЛЮБОВ И ГРИЖА КЪМ ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ!“

Тематично направление: Ролята на извънкласните форми и целодневната организация на учебния ден – мотивиращ фактор за личностно развитие на ученика и повишаване на резултатите от обучението.

Тема на практиката: Извънкласните форми в ПГ по ресторантьрство, търговия и обслужване – фактор за  формиране на граждански и социални компетенции, проява на новаторство и  мотивирано отношение към образованието.

Comments are closed.