ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект „Образование за утрешния ден“ – 2023/2024 учебна година

site-logosite-logo site-logo

Със съгласието на Управляващия орган по проект „Образование за утрешния ден“ извънредно ще продължи дейността на клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас. Продължителността е до 15 декември 2023 година, с начална дата – след 01 октомври 2023 година, за общо 35 учебни часа.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

За поредна година нашето училище – Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, се включва в дейностите по проекта, като са сформирани  2 групи по 16 ученици от 8. и 9. клас. Насловът на дейностите е „Ключови дигитални познания – реалност и бъдеще“. Целите са свързани с достигане до свободно ниво на владеене на дигитални   компетентности от учениците в групите. Oчаквани резултати: затвърждаване и надграждане на знанията по дигитални копетентности.

Още информация за проекта може да се намери на https://oud.mon.bg.

Comments are closed.