ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Посещение в Съдебната палата

На 16 април 2019 година в  Окръжен съд Плевен беше проведен Ден на отворените врати.

Учениците от VІІІ б клас на ПГРТО – Плевен, специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ заедно с техния класен ръководител госпожа Габриела Григорова посетиха Съдебната палата.  Учениците бяха посрещнати от госпожа Ваня Савова – административен ръководител на Окръжна прокуратура, окръжен прокурор. Тя  им показа съдебна зала за провеждане на съдебни заседания. Прокурор Савова запозна учениците с участниците в един съдебен процес и тяхното позициониране в залата – прокурор, съдия, адвокат/и, съдебни заседатели, свидетели. Обясни им какви видове дела се разглеждат от районните съдилища, какъв е редът в една съдебна зала при воденето на дело.

Особен интерес предизвика у учениците запознаването с работното място на съдебния служител, с неговите задължения и отговорности. На осмокласниците  беше показано къде се намира гишето, където може при необходимост да им бъде издадено свидетелство за съдимост, като им беше обяснено и какви документи се подават.

Бъдещите съдебни служители бяха много впечатлени от естеството на работата на съдебния служител.

Свързано изображение

Comments are closed.