ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 09.09.2022 г.

Протокол  09.09.2022 г.

П О К А Н А за провеждане на заседание на  Обществения съвет при ПГРТО на 07.12.2022 г.

Протокол 07.12.2022 г.

П О К А Н А за провеждане на заседание на  Обществения съвет при ПГРТО на 12.01.2023 г.

Протокол 12.01.2023 г.

П О К А Н А за провеждане на дистационно заседание на Общесвения съвет при ПГРТО – 26.04.2023 г.

Протокол 26.04.2023 г.

П О К А Н А за провеждане на дистанционно заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 14.07.2023 г.

Протокол 14.07.2023 г.

ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН за дейността на Общественния съвет към ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  за учебната 2022/2023 г.

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН за дейността на Общественния съвет към ПГРТО – Плевен  – Учебна 2021/2022 година

П О К А Н А за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 10.09.2021 г.

Протокол №1

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 20.10.2021 г.

Протокол №2

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 11.01.2022 г.

Протокол №3

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 26.04.2022 г.

Протокол №4

Покана за провеждане на дистанционно заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 15.07.2022 г.

Протокол №5

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН за дейността на Общественния съвет към ПГРТО – Плевен  – Учебна 2020/2021 година

П О К А Н А за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 14.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ  №1 /14.09.2020 г. от заседание на Обществения съвет

П О К А Н А за провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГРТО на 11.01.2021 г.

ПРОТОКОЛ №2/11.01.2021 г. от заседание на Обществения съвет

П О К А Н А за провеждане на дистационно заседание на Обществения съвет при ПГРТО 

ПРОТОКОЛ №3/22.04.2021 г. от заседание на Обществения съвет

П О К А Н А за провеждане на дистационно заседание на Обществения съвет при ПГРТО 

ПРОТОКОЛ №4/15.07.2021 г. от заседание на Обществения съвет

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  ПРИ ПГРТО – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

 

 

Comments are closed.