ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2023/2024 година

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2023 – 2024 година първи срок

График за консултациите на учителите за първи срок на учебната 2023– 2024 година

График за провеждане на класните и контролните работи през първия срок на учебната 2022 – 2023 година

Училищни учебни планове8а Кетъринг, 8а Готвач8б Съдебна администрация, 8б  Асистент на лекар по дентална медицина;  9а Кетъринг, 9а Готвач, 9б  Асистент на лекар по дентална медицина, 9б Съдебна администрация; 10а Кетъринг, 10а  Асистент на лекар по дентална медицина, 10б Готвач; 11а Кетъринг, 11а Готвач, 11б Съдебна администрация, 11б  Асистент на лекар по дентална медицина; 12а Кетъринг, 12б Готвач, 12б Съдебна администрация.

12 клас ПГРТО УУП 8110901 Работник в ЗХР  IСПК

УУП 8110901 8 клас Работник в ЗХР-без разширено изучаване на чужд език

УУП 8110901 9 клас Работник в ЗХР-без разширено изучаване на чужд език

УУП 8110901 10 клас Работник в ЗХР-разширено изучаване на чужд език

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА ОТ 2023 ДО 2028 ГОДИНА С ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ГР. ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 Г

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  учебна 2023/2024 година

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство,търговия и обслужване  –  Плевен 2023/2024 учебна година

План-програма за действие 2023/2024 година за безопасност на движението по пътищата

План на Училищната комисията по безопасност на движението по пътищата

План на Комисията за безопасни и хигиенни условия на труд учебна 2023/2024 година

План за квалификация на педагогическите специалисти в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  –  Плевен учебна 2023/2024 година

План на Комисията по спортна дейност в ПГРТО – Плевен – 2023/2024 учебна година

План на Комисията по колегиална етика  за учебната 2023/2024 година

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

График за провеждане на изпити с ученици  от самостоятелна  форма на обучение – януарска сесия  за учебната  2023/2024 година

Comments are closed.