ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2023/2024 година

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2023 – 2024 година първи срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2023 – 2024 година втори срок

График за консултациите на учителите за първи срок на учебната 2023– 2024 година

График за консултациите на учителите за втори срок на учебната 2023– 2024 година

График за провеждане на класните и контролните работи през първия срок на учебната 2022 – 2023 година

График за провеждане на класните и контролните работи през втоия срок на учебната 2022 – 2023 година

 

Училищни учебни планове8а Кетъринг, 8а Готвач8б Съдебна администрация, 8б  Асистент на лекар по дентална медицина;  9а Кетъринг, 9а Готвач, 9б  Асистент на лекар по дентална медицина, 9б Съдебна администрация; 10а Кетъринг, 10а  Асистент на лекар по дентална медицина, 10б Готвач; 11а Кетъринг, 11а Готвач, 11б Съдебна администрация, 11б  Асистент на лекар по дентална медицина; 12а Кетъринг, 12б Готвач, 12б Съдебна администрация.

12 клас ПГРТО УУП 8110901 Работник в ЗХР  IСПК

УУП 8110901 8 клас Работник в ЗХР-без разширено изучаване на чужд език

УУП 8110901 9 клас Работник в ЗХР-без разширено изучаване на чужд език

УУП 8110901 10 клас Работник в ЗХР-разширено изучаване на чужд език

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА ОТ 2023 ДО 2028 ГОДИНА С ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ГР. ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 Г

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  учебна 2023/2024 година

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство,търговия и обслужване  –  Плевен 2023/2024 учебна година

План-програма за действие 2023/2024 година за безопасност на движението по пътищата

План на Училищната комисията по безопасност на движението по пътищата

План на Комисията за безопасни и хигиенни условия на труд учебна 2023/2024 година

План за квалификация на педагогическите специалисти в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  –  Плевен учебна 2023/2024 година

План на Комисията по спортна дейност в ПГРТО – Плевен – 2023/2024 учебна година

План на Комисията по колегиална етика  за учебната 2023/2024 година

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

График за провеждане на изпити с ученици  от самостоятелна  форма на обучение – януарска сесия  за учебната  2023/2024 година

 

Comments are closed.