ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2022/2023 година

Училищни учебни планове8а Кетъринг, 8а Готвач , 8а Работник в ЗХР, 8б Съдебна администрация, 8б  Асистент на лекар по дентална медицина,  9а Кетъринг, 9а  Асистент на лекар по дентална медицина, 9б Готвач, 10а Кетъринг, 10а Готвач, 10б Съдебна администрация, 10б  Асистент на лекар по дентална медицина, 11а Кетъринг, 11б Готвач, 11б Съдебна администрация12а Кетъринг12б Готвач, 12б Съдебна администрация.

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2022 – 2023 година първи срок

График за консултациите на учителите за първи срок на учебната 2022– 2023 година

График за провеждане на класните и контролните работи през първия срок на учебната 2022 – 2023 година

АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА

ПЛАН  за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на приоритетите в стратегията

План за квалификация на педагогическите специалисти в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  –  Плевен учебна 2022/2023 година

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  учебна 2022/2023 година

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

Мерки за повишаване на качеството на образованието в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  –  Плевен през учебната 2022/2023 година

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Годишен план за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство,търговия и обслужване  –  Плевен 2022/2023 учебна година

Календар  за дейността на Професионална гимназия по ресторантьорство,търговия и обслужване  –  Плевен за учебната 2022/2023 година

План-програма за действие 2022/2023 година за безопасност на движението по пътищата

План на Комисията за безопасни и хигиенни условия на труд учебна 2022/2023 година

СПОРТЕН   КАЛЕНДАР

План на Училищната комисията по безопасност на движението по пътищата

План на Комисията по спортна дейност в ПГРТО – Плевен – 2022/2023 учебна година

План на Комисията по колегиална етика  за учебната 2022/2023 година

Механизъм за намаляване броя на отпадналите ученици в ПГРТО – Плевен за учебната 2022/2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците – учебна 2022/2023 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи – учебна 2022/2023 година

Организация на учебния ден в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен – учебна 2022/2023 година

Седмично разписание  Втори срок  – понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители учебна 2022 / 2023 година втори срок

График за консултациите на учителите за втори срок на учебната 2022/ 2023 година

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ  ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

 

Comments are closed.