ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Лекция с учениците от специалност Съдебна администрация

На 16 ноември 2022 г. от 12,45 ч. в ПГРТО – Плевен се състоя лекция на тема: Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашно насилие. Участие в съдебни процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпление.  Участници в събитието бяха учениците от 11б и 12б клас, специалност Съдебна администрация, професия Съдебен служител, а лектор – съдия Ралица Маринска, заместник-председател на Районен съд – Плевен. Гости на лекцията бяха госпожа Ина Минкова -„Връзки с обществеността“ към Окръжен съд Плевен и госпожа Цветана Маринова – заместник-директор в гимназията. 

Събитието е част от  планираните лекции, които ще бъдат осъществени през учебната 2022/2023 година, в рамките на инициативата на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието – Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Тази година програмата ще обхване над 500 деца от гимназиалния курс на обучение, от 7 училища в Плевен: Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Професионална гимназия по електроника и химични технологии, Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, СУ „Стоян Заимов“, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ и Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“.

Лекциите ще бъдат подготвени и представени от съдии от Окръжен и от Районен съд – Плевен. Съдиите-лектори от Окръжен съд са Екатерина Панова, д-р Силвия Кръстева, Светла Димитрова и Емил Банков, а от Районен съд–Плевен: председателят  на съда съдия Вера Найденова, заместник-председателят съдия Ралица Маринска и съдиите Виолета Николова, Ана Илиева, Димитър Кирилов и Чавдар Попов.

Лекционният курс ще бъде проведен през първия и през втория учебен срок, по предварително уточнен график, като през месеците април и май се предвижда осъществяването на симулативни съдебни процеси, в които учениците заемат ролята на съдии и страни по делото. По този начин ще се запознаят отблизо с това как протича едно съдебно заседание, какви правила се спазват в съдебната зала, в какво точно се състои работата на съдии, адвокати, прокурори и ще им бъде предоставена възможността сами да определят изхода на делото и наказанието, по предварително подготвен за тях казус.

Инициативата на Висшия съдебен съвет цели повишаване на правната култура на подрастващите, запознаването им с правата и задълженията, които имат като граждани на Република България, как да не станат жертва на престъпление и как да защитят правата си.

 

Comments are closed.