ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Еразъм+

Вход към страницата на проекта  ТУК

Спечелен проект по програма Еразъм+

Проектът „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“ е насочен към две целеви групи:
– 16 ученици, изучаващи професиите Ресторантьор и Готвач в ПГРТО ще положат двуседмична практика във
фирми в Италия;
– 4 учители от гимназията ще се запознаят с образователната система на Италия, организацията на учебния
процес, форми и методи на оценяване, ролята на бизнеса при структуриране на учебните планове и програми.

Проектът за ученици ще се реализира на три етапа:
I.ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – различава се по съдържание от задължителната подготовка в училище, и се осъществява по предварително изготвени програми:
1. Провеждане на езиков курс по английски (присъствена форма). Целта на обучението е придобиване на
базисно ниво, което да улесни интеграцията на участниците в чужбина и да им позволи да разбират
елементарна реч, да водят обикновени разговори от ежедневието – в хотела, на улицата, в градския транспорт.
2. Провеждане на курс по професионална терминология на английски език. В обучението ще бъде засегната
терминология от сферата на икономиката, ресторантьорството, туризма,търговията, която ще се ползва по
време на обучението в мобилността. Курсът ще се води от квалифициран преподавател по английски език в
гимназията или външен лектор.На участниците ще бъдат подсигурени учебни материали.
3.Културна подготовка – предвижда запознаване с културните и исторически ценности на Италия,
спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особености и различия. Ще
включва:история и икономика на Италия; културни особености и различия. Обучението ще се води от
квалифициран преподавател от гимназията, който е провеждал сходни обучения.
4. Практическа подготовка – включва разяснение на програмата, условията на настаняване, начина на
организиране на мобилността – транспорт, работа по групи, събиране на съгласие от родител/настойник;
проверка и подготовка на валидни лични документи; пълномощни/разрешителни от техните родители и
настойници.; застраховка, която да покрива: пътна застраховка, злополука и тежко заболяване; смърт;
отговорност на работното място; европейска здравна карта, здравна книжка, тъй като ще работят с хранителни продукти. Ако има ученици със специфични заболявания, те трябва да уведомят придружителите и да предоставят пълна информация за особеностите на заболяването и лекарствата/терапията, които приемат.Преди заминаването с учениците ще се обсъдят и правила за поведение на работното място, културни различия, комуникация в чужбина, цени и валути, очаквания и страхове, практически въпроси, правила за поведение извън работа, по време на пътуване и в случай на кризисни ситуации.
II.РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Мобилността ще се проведе от 20 юни до 4 юли 2021 г., по предварителна изготвена програма, която ще бъде потвърдена от партньора месец преди пътуването. Предвиждат се дейности, които съответстват на общите цели на проекта и дават възможност на участниците да постигнат необходимите резултати от обучението.
Ежедневно заниманията ще бъдат в рамките на 6 часа, от които 3 часа сутрин – лекции и дискусии с италиански експерти, 3 часа следобед – работни посещения във фирми с ресторантьорска дейност. Предвижда се културна програма до Сан Марино.
Програма на мобилността за ученици.

Документи за кандидатстване:

За ученици:  /За изтегляне/ Заявление; Критерии за подбор; Декларация за предоставяне на лични данни

За учители: Заявление  – изтеглете от ТУК; Критерии за подбор; Мотивационно писмо; Декларация за предоставяне на лични данни

Програма на мобилността за учители.

Обучението на четирима учители от ПГРТО ще бъде по предварителна програма, разработена в процеса на
подготовка на проекта и след анализиране на нуждите от обучение на педагогическия персонал, съобразно
Европейския план за развитие на училището. Обучението ще влючва лекции, дискусии, демонстрации, работни посещения в ресторанти, кетърингови фирми, училища, в които се обучават кадри за туризма. Ежедневно заниманията ще бъдат в рамките на 6 часа, от които 3 часа сутрин – лекции и дискусии с италиански експерти, 3 часа следобед – работни посещения във фирми с ресторантьорска дейност. Проектът за учители се предвижда се реализира на три етапа:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – осъществява се по предварително изготвени програми:
1. Провеждане на курс по английски език . Целта е придобиване на базисно ниво, което да улесни интеграцията на участниците в чужбина и да им позволи да разбират елементарна реч, да водят обикновени
разговори от ежедневието – в хотела, на улицата, в градския транспорт.
2. Провеждане на курс по професионална терминология на английски език. В обучението ще бъде засегната
специфична лексика от сферата на ресторантьорството, туризма,търговията, която ще се ползва по време на
обучението в мобилността. Курсът ще се води от квалифициран преподавател по английски език в гимназията или външен лектор.На участниците ще бъдат подсигурени учебни материали.
3. Културната подготовка предвижда запознаване с културните и исторически ценности на страната-домакин, спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особености и различия. Ще включва:история на Италия; икономика; култура на Италия;културни особености и различия. Обучението ще се води от квалифициран преподавател от гимназията с опит в провеждането на такъв тип обучения.
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Основни теми:
– Посещение в Instituto Alberghie – приемственост между училищата и бизнеса; Участие на бизнеса при разработване на учебни програми и актуализация на учебното съдържание в тях; Наблюдение на обслужване в зала; Особености и специфика при организирането и подготовката на изнесен кетъринг
-Клуб Nautico „Ristorante“ – Участие на работодателите в обучението на учениците; Наблюдение на приготвяне на храната – специфика на италианската кухня, изисквания и особености;
– Крайна оценка. Сертификация.
Мобилността за учители ще бъде проведена през месец април 2021 година.
Заедно с обучението в професионална област ще бъдат организирани срещи и дейности от културната програма. Учителите ще се докоснат до друга култура, ще общуват с италиански експерти и местни хора, за да се почувстват част от Европа. Опитът в Италия ще разшири техния мироглед, ще им даде самочувствие и
мотивация за усъвършенстване и повишаване на квалификацията за работа за постигане на европейско ниво
на образованието в ПГРТО; ще подобрят своите компетенции в професионалното направление, в което преподават, ще подобрят капацитета си да посрещнат предизвикателствата, свързани с модернизацията на
образованието и отварянето на професионалната гимназия към сътрудничество с организации и работодатели от други страни.
Предвижда се културна програма.

Втори етап на подбор на учениците по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“

Стартира  предварителната подготовка на бенефициентите/ученици и учители/ по проекта! Заповезди и графиците на обученията можете да видите ТУК!

Приключени мобилности по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“ по програма Еразъм+

Заключително събитие по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации”

Интердисциплинарен урок по проект „КУЛИНАРНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ИТАЛИЯ – ТРАДИЦИИ, КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ”

Завърши подготвителният етап по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“, програма Еразъм+

Comments are closed.