ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НВО, ДЗИ, ДИ за ПК

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.)
съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година
Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.

 

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Държавни зрелостни изпити
/2019-2020 учебна година/

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019-2020г.

 Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 04.03.2020 г. –
17.03.2020 г.
Допускане до ДЗИ до 18.05.2020 г.
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2020 г.
Оценяване на изпитните работи 23.05.2020г./08.06.2020г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 22.06.2020 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ – 2020 година

Сесия май-юни

Български  език и  литература – 20.05.2020 година начало 8 часа.

Втори държавен зрелостен изпит  –  22.05.2020 г. начало 8 часа.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 26 май – 29 май 2020 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 27.08.2020 година, начало 8 часа.

Втори държавен изпит – 28.08.2020 година, начало 8 часа.

Подробна информация за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2016-2017 година можете да намерите на следните адреси:

http://zamatura.eu/

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Документи по организацията на ПОО

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. – ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, критерии и срокове за актуализирането му (публ. 13.12.2019 г.)

Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., …. и изм. и доп. със Заповед РД 09-2973 от 28.11.2019 г. (публ. 02.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 30.08.2019 г.)

  • НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
    за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Comments are closed.