ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НВО, ДЗИ, ДИ за ПК

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2023-2024 година

Със заповед № РД09-2050/28.08.2023 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в VII и X клас за учебната 2023/2024 година, както следва:

Х клас:                  Заповед №РД09-2050/28.08.2023 г.

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 ч.

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото

Писмена част:

  • за ниво В1 и В1.1, начало 9,00 часа
  • за ниво А2, начало 9,30 часа
  • за ниво А1, начало 10,00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 09,00 и от 14,30 часа

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2023-2024 година

Горните модели на НВО са публикувани на 15.09.2023 г.

Моделите са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката на 14. 09. 2022 г.

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Със заповед № РД09-2046/28.08.2023 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2023/2024 година, както следва:    Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г.

Сесия май – юни:

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

 ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2024г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 16.05.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

Обявяването на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, зали и издаването на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити е до 16.05.2024 г. До тази дата (вкл.) всеки ученик трябва да е взел своята служебна бележка и да е запознат с мястото, на което ще се яви на ДЗИ.

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 08:00 ч., като задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.

По време на държавния зрелостен изпит всеки ученик може да носи само линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма.

Инструктаж за зрелостника!

Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 07.06.2024 г.

Сесия август – септември:

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 26.06 – 11 .07.2024г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 21.08.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Изпитните сесии са две – майска (редовна) и септемврийска (поправителна). При получена слаба оценка на зрелостен изпит ученикът има право да се явява неограничен брой пъти. Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката.

Общият успех на дипломата за средно образование се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ (двете оценки – по БЕЛ и по избрания предмет), успех от ЗП (задължителните предмети, изучавани в 11 и 12 клас – ЗУЧ) и успех от ПП (профилирани и непрофилирани – ИУЧ, ФУЧ).

При успешно завършен 12 клас и при успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование.

В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап. Това удостоверение не позволява кандидатстване във ВУЗ, но служи при започване на работа.
ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ
НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЗИ

Примерни задачи за ДЗИ за учебната 2022/2023 година

ЗА МАТУРИТЕ –  актуална информация и примерни изпитни варианти

http://www.zamatura.eu/ –  архив на примерни изпитни варианти

Справочни таблици по литература за матура

http://zamatura.eu/

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

Модели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията)
Приложим за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията
Приложим за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация (по решение на Педагогическия съвет)

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част
Приложим за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация

3460401 Съдебна администрация от професия код 346040 „Съдебен служител“ (публ. 24.11.2021 г.)

8110603 Кетъринг от професия код 811060 „Ресторантьор“ (публ. 25.10.2021 г.)

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки от професия код 811070 „Готвач“ (публ. 01.02.2021 г.)

7240101 Асистент на лекар по дентална медицина от професия код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“ (публ. 17.03.2023 г.)

Comments are closed.