ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ден на отворените врати в Административен съд – Плевен

На 23.06.2023 г. в Административен съд – Плевен беше проведен Ден на отворените врати под надслов „Място и роля на административните съдилища в системата на българското правораздаване“. За участие в събитието бяха изпратени покани до ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО) гр.Плевен и ДФСГ „Интелект“ гр.Плевен.

         В деня на отворените врати председателят на Административен съд – Плевен – съдия Даниела Дилова – посрещна изпратените от ръководствата на двете училища ученици от XI „б“ клас на ПГРТО, специалонст „Съдебна администрация“, водени от старши учител Габриела Григорова, както и ученици от XI „а“ и XI „г“ клас на ДФСГ „Интелект“ от специалностите „Съдебна администрация“, „Бизнес администрация“ и „Икономическа информатика“, водени от зам.-директора Галя Димитрова. Първата група ученици гостуваха в Административен съд – Плевен от 9:00 ч., а втората – от 13:30 ч.

         В изключително непринудена обстановка, под формата на дискусия, председателят на Административен съд – Плевен запозна присъстващите ученици и от двете групи с особеното място, което административните съдилища заемат в българската правораздавателна система, както и с изключително важната роля, която те изпълняват в нея. От своя страна, присъстващите ученици се включиха в дискусията с породени от изложението на съдия Дилова въпроси по интересуващите ги проблеми и по изложените от председателя на съда казуси.

         На учениците от двете групи председателят на Административен съд – Плевен показа какъв път изминава на практика един входящ в съда документ, неговото завеждане в деловодната програма, придвижването му към деловодството и по-нататъшното му движение, вкл. разпределение на дело чрез ЦСРД. Съдия Дилова запозна учениците с организацията на дейността на съдебното деловодство и съдебните секретари на място в съответните работни помещения.

         На учениците от ПГРТО гр.Плевен беше предоставена възможност да присъстват в насроченото за 10:00 ч. открито съдебно заседание по адм. дело №342/2023 г., като след приключване на делото съдия Дилова подробно им обясни какво се е случило по време на заседанието, правата и задълженията на участниците в процеса, както и постановения в о.с.з. акт за прекратяване на производството по делото. На учениците беше предоставена възможност да се запознаят с изготвения от съдебния секретар протокол и да зададат интересуващите ги въпроси.

Comments are closed.