ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ученически практики – 2

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустими целеви групи по проекта

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
Наставници от организациите-работодатели;
Представители на бизнеса и науката.

През месец февруари 2023 год. ПГРТО започна реализацията на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

Основните дейности по проекта, които ПГРТО ще реализира, са:

  • Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

В тази дейност са включени 12 ученици от 10., 11. и 12. клас, специалност „Кетъринт“, професия „Ресторантьор“ и специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, професия „Готвач“. Практиките на учениците се осъществяват в реална работна среда в кухните в два обекта на територията на град Плевен: ресторант „Златна скара“ – с участието на двама наставници – Николай Николаев и Анастасия Тодорова, и в ресторант „Ростов“с наставник Виктория Петкова.

Всички ученици работят по специалността си като са разпределени по график с установено работно време и с изработена програма от наблюдаващия учител Силвия Златанова.

Учениците се справят много добре с изпълнението на възложените им задачи  и със стриктното спазване на работния график.

  • Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

В изпълнение на дейността беше създадена учебно-тренировъчната фирма УТФ „Юстиция“, която е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие с предмет на дейност – адвокатско дружество. Всички дейности на фирмата: запазване на име, регистриране на фирма, избор на правна форма и др. ще се реализират виртуално чрез платформата на „Център за учебно-тренировъчни фирми“. Участие в създаването и функционирането на УТФ  вземат ученици от 11. и 12. клас професия „Съдебен служител“, специалност „Съдебна администрация“. Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, развитие на предприемачески умения и др. Занятията по създаване и функциониране на всяка УТФ се провеждат от учител по икономически дисциплини от гимназията.

Стартира проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”, финансиран от ОП НОИР

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2” – учебна 2021/2022 г.

 

Comments are closed.