ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Твоят час“

Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Сайт на проекта

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

– Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците
– Преодоляване на образователните дефицити
– Повишаване на образователните постижения
– Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите
– Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

2.Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

3. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

4.Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

5.Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

6.Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст в средата.

7.Отчет на събитие,Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

8.Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

9.Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

 

Документи, подпомагащи дейностите по Проекта:

Comments are closed.