ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Нормативни документи за учебната 2018/2019 година

Учебни планове и програми

Форми на обучение в ПГРТО – Плевен за учебната 2018/2019 г.

Учебници и учебни помагала

Достъп до обществена информацияПравила за достъп до обществена информация

Длъжностно лице за защита на данните в ПГРТО – ПлевенВътрешни правила за защита на личните данни в ПГРТО – Плевен

Годишен план за дейността на ПГРТО – Плевен

АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

План за изпълнение на стратегията за развитието на ПГРТО – Плевен за учебната 2018/2019 година

Правилник за дейността на ПГРТО

Календар за дейността на ПГРТО

Спортен календар

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГРТО – Плевен

ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители – Първи срок       Втори срок

ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети – Първи срок       Втори срок

ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи – Първи срок       Втори срок

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 9-12 клас  

ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС IХ-ХІІ клас. – Първи срок      Втори срок
ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – VІІI клас. – Първи срок      Втори срок

Организация на учебния ден

Седмично разписание  и  Дневен режим за Първи срок на  учебната 2018/2019 г.

Седмично разписание  и  Дневен режим за Втори срок на  учебната 2018/2019 г.

Разписание на учебните часове за учебната 2018/2019 година

Comments are closed.