ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Архив

Правила за организация на работата в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  и задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса в условия на COVID-19  за учебната 2020/2021 г.

Правила за поведение при съмнение или случай  на COVID-19 през учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

Декларация за информираност и съгласие на родител за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година – изтеглете от ТУК

Обществен съвет

Покана до родителите, избрани да представят паралелките на събранието за учредяване на обществен съвет

Покана за участие в първото заседание на Обществения съвет – 12.01.2017 г.

Заповед № РД-18-144/14.11.2016 г. за определяне броя на членовете на Обществения съвет

Заповед № РД -18-153/14.11.2016 г. за водене на протокола на родителските срещи

Заповед № РД-18-171/01.12.2016 г. за водене протокола на събранието на родителите

Заповед № 173 /01.12.2016 г. за съхранение на документацията

Заповед № РД-18-174/01.12.2016 г.

Заповед № РД – 18 –  259/29.12.2016 г. за определяне състава на Обществения съвет

Нормативни документи за учебната 2018/2019 година

Учебни планове и програми
Форми на обучение в ПГРТО – Плевен за учебната 2018/2019 г.
Учебници и учебни помагала
Годишен план за дейността на ПГРТО – Плевен
АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
План за изпълнение на стратегията за развитието на ПГРТО – Плевен за учебната 2018/2019 година
Правилник за дейността на ПГРТО
Календар за дейността на ПГРТО
Спортен календар
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГРТО – Плевен
ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители – Първи срок       Втори срок
ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети – Първи срок       Втори срок
ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи – Първи срок       Втори срок
График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 9-12 клас  
ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – IХ-ХІІ клас. – Първи срок      Втори срок
ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – VІІI клас. – Първи срок      Втори срок
Организация на учебния ден
Седмично разписание  и  Дневен режим за Първи срок на  учебната 2018/2019 г.
Седмично разписание  и  Дневен режим за Втори срок на  учебната 2018/2019 г.
Разписание на учебните часове за учебната 2018/2019 година

Нормативни документи за учебната 2017/2018 г.

План за изпълнение на стратегията на училището  за учебната 2017/2018 година
Учебни планове и програми
Форми на обучение в ПГРТО – Плевен за учебната 2017/2018 г.
Учебници и учебни помагала
Достъп до обществена информация – Правила за достъп до обществена информация
Годишен план за дейността на ПГРТО – Плевен
Правилник за дейността на ПГРТО
Етичен Кодекс
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГРТО – Плевен
ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители – Първи срок       Втори срок
ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети – Първи срок       Втори срок
ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи – Първи срок       Втори срок
График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 9-12 клас  
ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – IХ-ХІІ клас. – Първи срок      Втори срок
ГРАФИК за провеждане на ДЧ по ФВС – VІІI клас. – Първи срок      Втори срок
Седмично разписание  и  Дневен режим за Първи срок на  учебната 2017/2018 г.
Седмично разписание  и  Дневен режим за Втори срок на  учебната 2017/2018 г.
Разписание на учебните часове за учебната 2017/2018 година

Нормативни документи за учебната 2016/2017 година

Стратегия за развитието на ПГРТО
Годишен план за дейността на ПГРТО – Плевен
Правилник за дейността на ПГРТО АНЕКС
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Етичен кодекс
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Спортен календар на училището
Проекти
 1. Мисия – точкова гора
 2. Клас без цигарен дим – I
 3. Клас без цигарен дим – II
 4.  Клас без цигарен дим – ІII
 5. Хлябът български – пренесъл през времето  християнската същност на славянската душа
 6. Участвам и променям
 7. Уча, зная, мога (договор № 211-BG-01-LEO01-04769  по програма „Учене през целия живот“, подпрограма „Леонардо Да Винчи“, дейност „Мобилност“)
 8.  УСПЕХ – «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»      Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )
 9. SES
 10.  Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” – Проект „Модерно оборудвана работилница по готварство и карвинг“
 11. „Ученически здравен портал 2015“
 12. “ Ученически практики“ 2018

Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“
Сайт на проекта
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
– Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците
– Преодоляване на образователните дефицити
– Повишаване на образователните постижения
– Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите
– Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
2.Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
3. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
4.Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.
5.Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
6.Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно.
Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст в средата.
7.Отчет на събитие,Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.
8.Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“
9.Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
Документи, подпомагащи дейностите по Проекта:

 

Comments are closed.